Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn GDCD số 2

Thử sức ôn luyện thi THPT Quốc gia môn GDCD đề số 2 theo phân bổ chương trình cả năm học

Câu 1. Pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng
Câu 2. Pháp luật mang bản chất xã hội vì
Câu 3. Pháp luật quy định thế nào về thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo?
Câu 4. Khẳng định nào sau đây đúng với quyền phát triển cá nhân?
Câu 5. Những ai dưới đây có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ?
Câu 6. Công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát toàn diện là nội dung quyền nào của công dân ?
Câu 7. Chị T không đồng ý với quyết định kỉ luật của giám đốc sở,chị có thể làm gì để bào vệ quền và lợi ích hợp pháp của mình?
Câu 8. T thấy một nhóm thanh niên đương chích ma túy.Trong trường hợp này T  báo cho ai là đúng.
Câu 9. Quyền tố cáo là quyền của
Câu 10. Việc làm nào dươi đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ?
Câu 11. Ai trong những người sau đây có quyền tố cáo ?
Câu 12. Người nào sau đây không có quyền bầu cử?
Câu 13. Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là
Câu 14. Pháp luật quy định quyền học tập của công dân nhằm
Câu 15. Việc học tập của công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc,tôn giáo là  thể hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
Câu 16. Ý kiến nào sau đây không đúng với quyền phát triển của công dân ?
Câu 17. Phát hiện  người đang có lệnh truy nã.Trong trường hợp này em phải làm gì cho đúng với quy định của pháp luật.
Câu 18. Phát hiện cơ sỏ đánh bạc, D báo ngay cho công an. D đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
Câu 19. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc
Câu 20. Công dân tham gia góp ý kiến với nhà nước về các vấn đề chính trị ,kinh tế ,xã hội của đất nước là thực hiện
Câu 21. Trong đợt bỏ phiếu bầu cử Quốc hội,ông H đề nghị không bỏ một số người. Hành vi của ông H vi phạm nguyên tắc nào sau đây trong bầu cử ?
Câu 22. Mỗi cử tri đều tự viết phiếu bầu cử là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?
Câu 23. Nhà nước đầu tiên xuất hiện trong lịch sử loài người là
Câu 24. Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử?
Câu 25. Người nào dưới đây không có quyền bầu cử ?
Câu 26. Nếu không có điều kiện học chính quy,công dân có thể thực hiện quyền học tập thường xuyên ,học suốt đời của mình bằng cách nào dưới đây?
Câu 27. Công dân có quyền sáng tác văn học ,nghệ thuật ,khoa học là nội dung của quyền nào dưới đây của công dân ?
Câu 28. Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử ?
Câu 29. Trường hợp nào sau đây đúng với luật bầu cử?
Câu 30. Sau khi tốt nghiệp,anh D đi làm công nhân. Ba năm sau,anh D đi học trở lai.Vậy anh D đã thực hiện quyền gì của công dân?
Câu 31. Quyền ứng cử của công dân đươc thực hiện bằng cách nào dưới đây ?
Câu 32. Chị M bị ban giám đốc công ty ra quyết định kỉ luật với hình thức “chuyển công tác khác “.Không đồng ý với quyết định của ban giám đốc,chị M có thể làm gì dưới đây ?
Câu 33. Nam công dân ở độ tuổi nào sau đây đươc đăng kí nghĩa vụ quân sự ?
Câu 34. Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện luật phòng chống ma túy và pháp lệnh phòng chống ma túy nhằm
Câu 35. Pháp luật bảo vệ rừng nghiêm cấm hành vi nào sau đây ?
Câu 36. Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình của thanh niên Việt Nam theo luật nghĩa vụ quân sự là
Câu 37. Chức năng quan trọng nhất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là
Câu 38. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng phương tiện nào là chủ yếu sau đây?
Câu 39. Nhân dân trong tổ dân cư họp bàn về cách giữ gìn trật tự an ninh trong tổ dân cư. Việc này là thư hiện quyền nào dưới đây ?
Câu 40. Cơ sở kinh tế của nền dân chủ XHCN là dựa trên chế độ sở hữu nào sau đây?

đáp án Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn GDCD số 2 có đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21A
Câu 2BCâu 22B
Câu 3ACâu 23B
Câu 4ACâu 24D
Câu 5ACâu 25B
Câu 6BCâu 26C
Câu 7DCâu 27C
Câu 8DCâu 28A
Câu 9BCâu 29B
Câu 10BCâu 30B
Câu 11CCâu 31A
Câu 12CCâu 32D
Câu 13ACâu 33A
Câu 14DCâu 34A
Câu 15BCâu 35B
Câu 16DCâu 36D
Câu 17BCâu 37A
Câu 18BCâu 38B
Câu 19CCâu 39C
Câu 20ACâu 40D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X