Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Sử Chuyên Hạ Long

Giải đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Sử Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh giúp học sinh luyện giải đề thi với 40 câu hỏi trắc nghiệm bám sát cấu trúc đề minh họa của Bộ GD

Câu 1. Hiến pháp mới (1993) của Cộng hòa Nam Phi được thông qua đã
Câu 2. Năm 1968, nền kinh tế của quốc gia nào sau đây đứng thứ hai trong thế giới tư bản?
Câu 3. Tháng 3 - 1921, “Chính sách kinh tế mới” được đề ra trong bối cảnh nước Nga Xô viết đã
Câu 4. Sau khi ra đời, giai cấp tư sản Việt Nam bị phân hóa thành những bộ phận nào sau đây?
Câu 5. Trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1973, nhờ áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại đã giúp nước Mĩ
Câu 6. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954 - 1975), việc Mĩ tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược đánh dấu sự phá sản của chiến lược chiến tranh nào sau đây?
Câu 7. Chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam đã
Câu 8. Tổ chức nào sau đây chú trọng lấy binh lính người Việt trong quân đội Pháp giác ngộ làm lực lượng chủ lực?
Câu 9. Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc
Câu 10. Từ khi thành lập đến nay, Liên minh châu Âu (EU) có hoạt động nào sau đây?
Câu 11. Một trong những hoạt động của nhân dân Việt Nam giai đoạn 1936 - 1939 là
Câu 12. Sự kiện nào sau đây ảnh hưởng đến việc xác định con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1920)?
Câu 13. Yếu tố nào sau đây không dẫn đến sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông - Tây vào đầu những năm 70 của thế kỉ XX?
Câu 14. Ngày 30-4-1975 gắn liền với sự kiện nào sau đây ở Việt Nam?
Câu 15. Quốc gia nào sau đây phải chịu một phần trách nhiệm trong việc để bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?
Câu 16. Trong cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954, chiến dịch nào sau đây thể hiện tình đoàn kết chiến đấu của quân dân Việt - Lào?
Câu 17. Sự chủ động của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những năm 1946 - 1947 của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp được biểu hiện ở hoạt động nào sau đây?
Câu 18. Tháng 6 - 1947, Mĩ đề ra kế hoạch Mácsan giúp khôi phục kinh tế ở khu vực nào sau đây?
Câu 19. Từ ngày 16 đến ngày 17-8-1945, Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (Sơn Dương - Tuyên Quang) đã
Câu 20. Hiệp ước Bali (1976) là văn kiện được kí kết giữa các nước trong tổ chức nào sau đây?
Câu 21. Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX kết thúc sau khi thực dân Pháp đàn áp cuộc khởi nghĩa
Câu 22. Nội dung nào sau đây là một trong những nguồn gốc của cuộc cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?
Câu 23. Trong Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930), Nguyễn Ái Quốc xác định nội dung của “cách mạng tư sản dân quyền” là
Câu 24. Tháng 8 - 1965, khi vừa vào miền Nam Việt Nam, quân Mĩ đã mở cuộc hành quân vào căn cứ Quân giải phóng miền Nam ở
Câu 25. Một trong những yếu tố tác động đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới đất nước (12 - 1986) là
Câu 26. Một trong những ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8 năm 1945) ở Việt Nam là:
Câu 27. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 và cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945 ở Việt Nam có điểm tương đồng nào sau đây?
Câu 28. Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của cách mạng miền Bắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam (1954 - 1975)?
Câu 29. Khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin (7 - 1920), Nguyễn Ái Quốc đã
Câu 30. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941) đã kế thừa nội dung nào trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930)?
Câu 31. Căn cứ địa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?
Câu 32. Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12 - 1972) ở Việt Nam?
Câu 33. Nội dung nào sau đây là một trong những lí do dẫn đến việc Liên Xô chưa công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những năm 1945 - 1949?
Câu 34. Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?
Câu 35. Nội dung nào sau đây là nhận xét đúng về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 36. Nội dung nào sau đây là điểm mới của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) so với kế hoạch Rơve (1949) của thực dân Pháp?
Câu 37. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những tác động của sự chuyển biến xã hội đến phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925?
Câu 38. Trong những năm 1945 - 1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện một trong những biện pháp nào sau đây nhằm bảo vệ chế độ mới?
Câu 39. Luận cương chính trị (10 - 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương có hạn chế trong việc xác định lực lượng cách mạng là do nhận thức chưa đầy đủ về
Câu 40. Sự kiện nào sau đây của tình hình thế giới có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong hơn một năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

đáp án Giải đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Sử Chuyên Hạ Long

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 21A
Câu 2CCâu 22A
Câu 3BCâu 23C
Câu 4CCâu 24B
Câu 5ACâu 25C
Câu 6DCâu 26D
Câu 7BCâu 27D
Câu 8ACâu 28B
Câu 9BCâu 29A
Câu 10DCâu 30B
Câu 11ACâu 31D
Câu 12CCâu 32D
Câu 13DCâu 33B
Câu 14DCâu 34A
Câu 15BCâu 35C
Câu 16BCâu 36C
Câu 17BCâu 37A
Câu 18CCâu 38D
Câu 19CCâu 39A
Câu 20ACâu 40D

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Các đề khác

X