Đề thi trắc nghiệm hệ điều hành Linux có đáp án số 2

Đề thi trắc nghiệm hệ điều hành Linux có đáp án số 2 với những câu hỏi về hệ điều hành Linux giúp các em ôn luyện kiến thức.

Câu 1. Dịch vụ SMTP chạy ở port nào
Câu 2. Dịch vụ www chạy ở port nào
Câu 3. Dịch vụ nào cho phép ta truyền file qua mạng
Câu 4. Làm thế nào để login từ xa qua mạng vào một máy Linux
Câu 5. Dịch vụ SSH trong Linux là gì ?
Câu 6. Lệnh nào dùng để cài đặt gói phần mềm “packagename.rpm”?
Câu 7. Để thay đổi các lựa chọn gắn kết (mount) tự động cho một hệ thống tập tin cục bộ, ta cần sửa đổi nội dung tập tin nào?
Câu 8. Trong dịch vụ httpd (Apache), để xây dựng “máy Web ảo”, ta cần chỉ khối dẫn nào?
Câu 9. Để thay đổi tên đăng nhập của tài khoản “user” thành “newuser”, ta dùng lệnh?
Câu 10. Để chỉ liệt kê danh sách các tập tin có ký tự cuối cùng trong tên là “?” ở thư mục hiện hành, ta dùng lệnh?
Câu 11. Tập tin nào chứa ánh xạ tên-địa chỉ IP cục bộ?
Câu 12. Lệnh nào được sử dụng để cho người dùng thiết lập lịch của riêng họ?
Câu 13. Để chép nội dung file1 vào cuối file2, sử dụng lệnh?
Câu 14. Lệnh nào để biết đầy đủ đường dẫn của thư mục hiện hành?
Câu 15. Để thực hiện phân giải ngược cho các máy thuộc mạng 192.168.20.0, ta cần định nghĩa zone có tên?
Câu 16. Để hủy bỏ lệnh đang thi hành, ta thực hiện:
Câu 17. Để xem nội dung của tập tin văn bản, ta dùng lệnh:
Câu 18. Để tạo tập tin “new” chứa nội dung của hai tập tin “data” và “odd”, ta dùng lệnh:
Câu 19. “/doc” là một thư mục, lệnh nào sai trong các lệnh dưới đây?
Câu 20. Để xem hướng dẫn cách dùng lệnh ls, ta thực hiện lệnh:
Câu 21. Lệnh nào để xóa tập tin có tên là “-abc”
Câu 22. Lệnh nào tương đương với lệnh sau “mkdir –p /file/doc/priv”?
Câu 23. Trong trình soạn thảo vi, lệnh nào dùng để ghi và thoát?
Câu 24. Lệnh nào tương đương với lệnh sau “chmod u+rwx,g=rx,o-rwx myfile”
Câu 25. Để chuyển về thư mục chủ của người dùng hiện hành, ta dùng lệnh?
Câu 26. Trong RedHat Linux, tên tài khoản người dùng:
Câu 27. Tập tin nào chứa khai báo địa chỉ máy chủ DNS?
Câu 28. Lệnh nào tương đương với lệnh sau “chown sales myfile”
Câu 29. Tập tin /etc/sysconfig/network có chứa thông tin về:
Câu 30. Để khóa tài khoản “user”, ta dùng lệnh?
Câu 31. Tiến trình init:
Câu 32. Tập tin nào được sử dụng để thay đổi mức thi hành mặc định (default runlevel)?
Câu 33. Trong trình soạn thảo vi, để chuyển về chế độ lệnh, ta nhấn:
Câu 34. Có thể tạo một Symbolic Link chỉ tới một tập tin không tồn tại hay không?
Câu 35. Tập tin script nào chứa khai báo định tuyến?
Câu 36. Khi tạo một tài khoản người dùng, thông tin nào bắt buộc phải được cung cấp?
Câu 37. Nếu muốn xem “crond” được cấu hình để khởi động ở mức thi hành (runlevel) nào, ta thi hành lệnh?
Câu 38. “/xyz” là một symbolic link của “/tmp/dir”, lệnh nào sau đây cho phép ta chuyển vào thư mục “/tmp/dir”?
Câu 39. Để bật ngay lập tức chức năng chuyển gói tin (IP Forward), ta thực hiện:
Câu 40. Cho biết ý nghĩa của một mục từ crond như sau: 10 5 * * * /bin/foo
Câu 41. Để xem thông tin về phần chia đĩa cứng trên hệ thống, ta dùng lệnh:
Câu 42. Để kiểm tra dung lượng đĩa cứng còn trống, ta dùng lệnh:
Câu 43. Để kết thúc tiến trình có PID=1, ta thi hành lệnh:
Câu 44. Thư mục /dev chứa:
Câu 45. Để tạo thêm một địa chỉ IP 192.168.10.5/24 cho giao tiếp mạng eth0, ta dùng lệnh
Câu 46. Trong tập tin khai báo các tham số cho zone, bản ghi SOA:
Câu 47. Để sao chép tất cả nội dung có trong thư mục /dir vào thư mục /tmp, thi hành lệnh:
Câu 48. Chương trình nào dùng để kiểm tra cấu hình dịch vụ DNS?
Câu 49. Trong tập tin “httpd.conf” khai báo nào dưới đây là sai:
Câu 50. Lệnh nào dùng để xóa toàn bộ thư mục /dir

đáp án Đề thi trắc nghiệm hệ điều hành Linux có đáp án số 2

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 26D
Câu 2BCâu 27B
Câu 3BCâu 28A
Câu 4DCâu 29A
Câu 5BCâu 30D
Câu 6BCâu 31D
Câu 7BCâu 32C
Câu 8CCâu 33A
Câu 9CCâu 34C
Câu 10DCâu 35C
Câu 11BCâu 36B
Câu 12DCâu 37C
Câu 13CCâu 38D
Câu 14ACâu 39B
Câu 15ACâu 40C
Câu 16CCâu 41D
Câu 17DCâu 42B
Câu 18CCâu 43B
Câu 19BCâu 44D
Câu 20CCâu 45C
Câu 21ACâu 46A
Câu 22ACâu 47D
Câu 23CCâu 48C
Câu 24CCâu 49D
Câu 25BCâu 50B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X