Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 7 (có đáp án)

Bộ đề số 7 luyện thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử có đáp án. Đề thi bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt THPT Quốc Gia năm 2021

Câu 1. Chiến thắng Vạn Tường (Quãng Ngãi) vào ngày 18/8/1968, chứng tỏ điều gì?
Câu 2. Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào?
Câu 3. Nhân tố quyết định đưa Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế là:
Câu 4. Điểm tương đồng nào dưới đây thể hiện, trong các chiến lược chiến tranh Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam từ năm 1961 đến 1975 là
Câu 5. Điểm giống nhau cơ bản giữa Cách mạng Lào và nước ta từ năm 1945 - 1975 là
Câu 6. Chính sách kinh tế mới ra đời khi nước Nga Xô viết
Câu 7. Chỉ ra ý không phản ánh đúng điểm giống nhau trong các chiến lược chiến tranh mà đế quốc Mỹ thực hiện ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn 1954 – 1975?
Câu 8. Trong những tổ chức yêu nước và cách mạng được thành lập tại Trung Quốc dưới đây, tổ chức nào không phải do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ?
Câu 9. Điểm chung trong nguyên nhân làm cho kinh tế phát triển giữa Tây Âu với Mỹ và Nhật Bản là gì?
Câu 10. Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt, chính sách nào sau đây của Mĩ và chính quyền Sài Gòn được nâng lên thành "quốc sách"?
Câu 11. Trong giai đoạn 1950 – 1973, thời kì “phi thực dân hoá” xảy ra ở thuộc địa của những nước nào?
Câu 12. Biểu hiện nào dưới đây không phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt đến năm 2000?
Câu 13. Trong giai đoạn 1950 – 1973, thời kì “phi thực dân hoá” xảy ra ở thuộc địa của những nước nào?
Câu 14. Học thuyết nào đánh dấu “sự quay trở về” châu Á của Nhật Bản :
Câu 15. Nhận xét nào đúng về phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?
Câu 16. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của nông dân Việt Nam?
Câu 17. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941 đã xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mặt của cách mạng là
Câu 18. Thắng lợi nào của quân dân ta buộc Mĩ phải tuyên bố "Mĩ hóa chiến tranh xâm lược trở lại"
Câu 19. Trong 20 năm đầu (1885-1905) Đảng Quốc đại ở Ấn Độ chủ trương đấu tranh bằng phương pháp:
Câu 20. Pháp đã dùng thủ đoạn gì để chiếm được ba tỉnh miền Tây Nam Kì ?
Câu 21. Quan hệ quốc tế bắt đầu chuyển từ đối đầu sang đối thoại từ
Câu 22. Nguyên nhân chung thúc đẩy kinh tế ở Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển sau chiến tranh thế giới thứ hai(1939-1945) là gì?
Câu 23. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng 3-1945 diễn ra khi
Câu 24. Nhà Tiền Lê được thành lập trong bối cảnh lịch sử như thế nào?
Câu 25. Tư bản Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929) ở Việt Nam vì lý do chủ yếu nào dưới đây?
Câu 26. Vì sao nước Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới?
Câu 27. Sự kiện nào đánh dấu miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng?
Câu 28. Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, cuộc kháng chiến của nhân dân ta phải bao hàm những nhiệm vụ nào
Câu 29. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra vào tháng 4/1949 nhằm mục đích
Câu 30. Điểm giống nhau cơ bản nhất giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” là hình thức
Câu 31. Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng trong những năm 1858 – 1859 đã làm thất bại âm mưu nào của Pháp?
Câu 32. Giữa tháng 5 – 1956, Pháp rút quân trong khi tình hình thực hiện Hiệp định Giơnevơ thế nào
Câu 33. Đến năm 1999, Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền với những vùng lãnh thổ nào?
Câu 34. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, quân đội nuớc nào sẽ chiếm đóng Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 35. Hội nghị Ianta (2/1945) quyết định lực lượng chiếm đóng Nhật Bản sau chiến tranh thế giới lần thứ hai là quân đội
Câu 36. Góp phần thực hiện việc kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhâ và phong trào yêu nước, thúc đẩy nhanh sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ý nghĩa của
Câu 37. Tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (tháng 2-1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện ở việc xác định
Câu 38. Nhận xét nào dưới đây đúng về Phong trào cách mạng 1930-1931 của nhân dân Việt Nam?
Câu 39. Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ Latinh là
Câu 40. Nguyên tắc tư tưởng được Việt Nam Quốc dân đảng nêu ra năm 1929 là

đáp án Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 7 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21C
Câu 2BCâu 22B
Câu 3CCâu 23D
Câu 4ACâu 24C
Câu 5BCâu 25A
Câu 6CCâu 26A
Câu 7CCâu 27D
Câu 8BCâu 28D
Câu 9BCâu 29C
Câu 10DCâu 30D
Câu 11DCâu 31A
Câu 12CCâu 32C
Câu 13DCâu 33A
Câu 14ACâu 34C
Câu 15ACâu 35B
Câu 16DCâu 36C
Câu 17CCâu 37C
Câu 18CCâu 38B
Câu 19DCâu 39D
Câu 20CCâu 40C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X