Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 5 (có đáp án)

Bộ đề số 5 luyện thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử có đáp án. Đề thi bám sát theo đề thi chính thức sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt THPT Quốc Gia năm 2021

Câu 1. Để khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kêu gọi
Câu 2. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 – 1929), thực dân Pháp đã thực hiện biện pháp gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương?
Câu 3. Sắp xếp theo thứ tự thời gian tồn tại của các triều đại phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X-XV
Câu 4. Văn kiện nào sau đây được xem như là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta
Câu 5. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, lĩnh vực nào không được Pháp chú trọng đầu tư ?
Câu 6. Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến các chính sách của vua Quang Trung chưa được áp dụng nhiều trên thực tế?
Câu 7. Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện chấm dứt “Chiến tranh lạnh”?
Câu 8. Từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau Cách mạng Tháng Tám 1945 có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay ?
Câu 9. Ý nghĩa to lớn của phong trào "Đồng khởi" (1959 -1960) là
Câu 10. Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1930 là
Câu 11. Ý nào sau đây không phải là âm mưu của Mỹ trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965-1968)?
Câu 12. Mâu thuẫn chủ yếu, hàng đầu của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
Câu 13. Ở giữa thế kỉ XIX, tính chất xã hội Việt Nam là
Câu 14. Nguyên nhân quyết định thắng lợi bước đầu của công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta là
Câu 15. Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là
Câu 16. Để thoát khỏi tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, châu Âu đã
Câu 17. Nội dung nào dưới đây không được ghi trong Hiệp định sơ bộ (6-3-1946)?
Câu 18. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong giai đoạn 1954 -1975 là gì
Câu 19. Tại sao thời kì 1936-1939, Đảng lại đưa một số cán bộ của Đảng ra hoạt động công khai?
Câu 20. Điều kiện quyết định sự bùng nổ phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam là
Câu 21. Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta phải đối mặt với những khó khăn nào
Câu 22. “ Đảng ra đời chứng tỏ giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng” (Nguyễn Ái Quốc). Câu nói trên thể hiện điều gì?
Câu 23. Đại hội quốc dân được tiến hành ở Tân Trào gồm các đại biểu thuộc các thành phần và các miền nào
Câu 24. Điểm khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi so với Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là
Câu 25. Định ước Henxinki (8/1975) được kí kết giữa 33 nước châu Âu cùng Mỹ và Canađa đã
Câu 26. Sự kiện nào dưới đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923 - 1924?
Câu 27. Điểm chung cũng là ưu điểm lớn nhất trong phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là
Câu 28. Sự kiện đánh dấu giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị là
Câu 29. “Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. Khai thông biên giới Việt – Trung. Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc”. Đó là 3 mục đích trong chiến dịch nào của ta?
Câu 30. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của cách mạng Việt Nam?
Câu 31. Con đường cứu nước của Phan Châu Trinh theo xu hướng nào?
Câu 32. Ý nghĩa nào dưới đây là của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968?

1. Làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ.

2. Chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.

3. Mĩ rút quân về nước.

4. Buộc Mĩ tuyên bố “Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.
Câu 33. Cách mạng tháng Tám 1945 và phong trào Đồng khởi 1960 ở Việt Nam đều
Câu 34. Điểm khác biệt căn bản giữa phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX so với cuối thế kỉ XIX là ở
Câu 35. Điểm giống nhau giữa Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam quốc dân đảng
Câu 36. Âm mưu thâm độc của đế quốc Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam (1965 – 1968) được thể hiện qua hành động
Câu 37. Ngày 10/10/1954, sự kiện quan trọng nào đã xảy ra ?
Câu 38. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (1/1959) đã nhận định như thế nào về tình hình miền Nam dưới chế độ Mĩ - Diệm
Câu 39. Điểm giống nhau cơ bản giữa “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Chiến tranh cục bộ” là
Câu 40. Ý nào sau đây phản ánh không đúng nhất nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?

đáp án Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Sử năm 2021 số 5 (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 21C
Câu 2BCâu 22A
Câu 3BCâu 23A
Câu 4BCâu 24C
Câu 5CCâu 25A
Câu 6ACâu 26C
Câu 7DCâu 27A
Câu 8ACâu 28B
Câu 9CCâu 29B
Câu 10DCâu 30D
Câu 11ACâu 31A
Câu 12ACâu 32B
Câu 13ACâu 33D
Câu 14CCâu 34A
Câu 15BCâu 35D
Câu 16DCâu 36B
Câu 17ACâu 37B
Câu 18DCâu 38D
Câu 19CCâu 39A
Câu 20DCâu 40C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X