Câu hỏi trắc nghiệm Thị trường tài chính - Đề số 11

Bộ đề trắc nghiệm môn Thị trường tài chính có đáp án số 11 gồm 24 câu hỏi giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao

Câu 1. Một trái phiếu có mệnh giá 10.000 USD, thời hạn 2 năm, lãi suất 5%/năm. Nếu lãi suất yêu cầu là 10%/năm thì giá của trái phiếu sẽ là:
Câu 2. Cổ phiếu X có tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng không đổi theo các nhà phân tích chứng khoán là 8%/năm. Cổ tức được trả trong lần gần nhất là 2 USD. Nếu nhà đầu tư có ý định bán cổ phiếu đi sau khi đã nhận cổ tức của năm thì phải bán với giá bao nhiêu biết rằng tỷ lệ sinh lời yêu cầu của nhà đầu tư là 12%/năm:
Câu 3. Sau khi có quyết định hồi chứng nhận đăng ký phát hành, tổ chức phát hành phải hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong vòng:
Câu 4. Thị trường OTC là:
Câu 5. Chức năng của thị trường tài chính là:
Câu 6. Thị trường vốn là thị trường giao dịch:
Câu 7. Nghiệp vụ tư vấn tài chính bao gồm:
Câu 8. Đối tượng công bố thôn tin thị trường chứng khoán gồm:
Câu 9. Lệnh ATO là lệnh:
Câu 10. Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán, điều kiện niêm yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ:
Câu 11. Điều kiện cần thiết để thành lập Công ty cổ phần là:
Câu 12. Đối với người kinh doanh chứng khoán, nếu dự đoán được mức trần (mức chống đỡ) thì tại thời điểm đạt mức đó nên:
Câu 13. Đại hội cổ đông sẽ bầu:
Câu 14. Tại sao việc phát hành chứng khoán ra công chúng phải được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp phép?
Câu 15. Căn cứ vào phân tích kỹ thuật mô hình đầu và hai vai hướng xuống, xác định xu hướng:
Câu 16. Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm các mục đích:
Câu 17. Trong các điều kiện để doanh nghiệp được phát hành chứng khoán ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất?
Câu 18. Khi lãi suất thị trường tăng lên, giá trái phiếu sẽ:
Câu 19. Một nhà đầu tư muốn thu được lợi vốn thì khi nào là thời điểm tốt nhất để mua trái phiếu:
Câu 20. Chức năng chính của tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán là:
Câu 21. Khi công ty không có lãi, nó sẽ:
Câu 22. Việc tách cổ phiếu trong tổ đại diện để tính đủ số giá chứng khoán theo phương pháp Dow Jones sẽ làm cho hệ số chia:
Câu 23. Thị trường thứ ba liên quan với:
Câu 24. RSI giảm và cắt đường O từ trên xuống dưới, đây là tín hiệu để:

đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Thị trường tài chính - Đề số 11

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 13B
Câu 2BCâu 14C
Câu 3ACâu 15D
Câu 4BCâu 16B
Câu 5DCâu 17D
Câu 6BCâu 18B
Câu 7BCâu 19A
Câu 8DCâu 20B
Câu 9CCâu 21B
Câu 10CCâu 22A
Câu 11BCâu 23D
Câu 12ACâu 24A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X