Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế môi trường có đáp án phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế môi trường có đáp án phần 5 với tổng hợp các câu hỏi theo từng chương trong học phần này mà em có thể tham khảo.

Câu 1. Khi xác lập thuế ô nhiễm đối với trường hợp cầu ít co giãn thì…
Câu 2. Khi xác lập thuế ô nhiễm đối với trường hợp cầu co giãn mạnh thì
Câu 3. Khi xác lập thuế ô nhiễm đối với trường hợp cầu co giãn mạnh thì…
Câu 4. Chọn phát biểu đúng
Câu 5. Tính hiệu quả của thuế ô nhiễm phụ thuộc vào…
Câu 6. Khái niệm kiểm toán môi trường bắt đầu xuất hiện…
Câu 7. Chọn khái niệm đúng.
Câu 8. Kiểm toán môi trường về cơ bản được thực hiện qua … giai đoạn chính
Câu 9. Những vấn đề "cứng" phục vụ cho kiểm toán được chuẩn bị ở…
Câu 10. Những vấn đề "mềm" phục vụ cho kiểm toán được chuẩn bị ở…
Câu 11. Kiểm toán chính thức được chia ra làm…
Câu 12. Lập báo cáo sơ bộ về những kết quả thu được được tiến hành vào…
Câu 13. Có mấy dạng câu hỏi phục vụ cho kiểm toán môi trường?
Câu 14. Trong khi kiểm toán môi trường, kiểm toán viên phải tiến hành………. kiểm toán:
Câu 15. Xem xét chỉ tiêu quản lý quỹ cho hoạt động bảo vệ môi trường thuộc…
Câu 16. Xem xét việc tuân thủ các cam kết quốc tế về môi trường thuộc…
Câu 17. Việc đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực (3Es) thuộc…
Câu 18. Trong vòng…….. kể từ khi kết thúc giai đoạn kiểm toán chính, trưởng đoàn kiểm toán sẽ chủ trì lập một báo cáo sơ bộ về những kết quả thu được.
Câu 19. Việc đề ra phương hướng giải quyết, giao trách nhiệm cải thiện tình hình và lập biểu thời gian được tiến hành vào…
Câu 20. Khi tiến hành kiểm toán môi trường, kiểm toán viên có thể tiến hành kiểm toán…
Câu 21. Từ viết tắt UNFCCC được dịch ra tiếng Việt là…
Câu 22. Nghị định thư Kyoto đưa ra cam kết đối với các nước phát triển về việc cắt giảm lượng phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính vào năm…
Câu 23. ghị định thư Kyoto đã chính thức có hiệu lực cho tất cả các bên tham gia ký kết vào năm…
Câu 24. Nghị định thư Kyoto đưa ra…
Câu 25. CDM là viết tắt của…
Câu 26. IET là viết tắt của…
Câu 27. JI là viết tắt của…
Câu 28. Trong nghị định thư Kyoto………. là cơ chế đối tác đầu tư giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển
Câu 29. CER là…
Câu 30. Để tham gia vào dự án CDM, các nước phải đáp ứng được………. theo nghị định thư Kyoto

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế môi trường có đáp án phần 5

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 16B
Câu 2BCâu 17C
Câu 3BCâu 18B
Câu 4ACâu 19C
Câu 5ACâu 20A
Câu 6CCâu 21A
Câu 7ACâu 22A
Câu 8BCâu 23C
Câu 9ACâu 24B
Câu 10ACâu 25A
Câu 11CCâu 26B
Câu 12CCâu 27C
Câu 13ACâu 28A
Câu 14BCâu 29A
Câu 15ACâu 30B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X