Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế môi trường có đáp án phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế môi trường có đáp án phần 1 với tổng hợp các câu hỏi theo từng chương trong học phần này mà em có thể tham khảo.

Câu 1. Nghiên cứu kinh tế học chính là….
Câu 2. Chọn phát biểu sai
Câu 3. Chọn pháp biểu sai - Việc lựa chọn để sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả là do…
Câu 4. Nghiên cứu về lạm phát nằm trong đối tượng của…
Câu 5. Nghiên cứu về thất nghiệp nằm trong đối tượng của…
Câu 6. Nghiên cứu về các tế bào của nền kinh tế và các vấn đề kinh tế cụ thể thuộc về phạm trù của…
Câu 7. Phân tích về cơ chế thị trường để thiết lập mối tương quan về giá cả tương đối giữa các hàng hóa - dịch vụ, sự phân phối nguồn lực cho các mục đích sử dụng khác nhau, giữa cung và cầu… là một trong những mục tiêu của…
Câu 8. Phân tích lợi ích - chi phí (CBA) của hàng hóa thị trường là đối tượng của…
Câu 9. Lý luận cơ bản cho kinh tế học như cung, cầu, giá cả, thị trường thuộc…
Câu 10. “Tất cả sự vận động của nền kinh tế luôn theo một xu hướng ổn định và có thể tự bản thân nó cân bằng được mà không cần đến sự can thiệp của chính phủ, nếu có sự can thiệp của chính phủ thì đó cũng chỉ là sự can thiệp tối thiểu và mang tính định hướng”, là phát biểu của…
Câu 11. “Chính sách của chính phủ có tác động tích cực đối với việc điều tiết và ổn định nền kinh tế thông qua việc điều chỉnh chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm hướng đến một kết quả tối ưu cho nền kinh tế”, là phát biểu của:
Câu 12. Việc mô tả và giải thích các hiện tượng kinh tế thuộc…
Câu 13. Phán xét xem nền kinh tế phải vận hành như thế nào hoặc phải có chính sách kinh tế gì để đạt được một mục tiêu nào đó thuộc…
Câu 14. Luật tiền lương tối thiểu gây ra thất nghiệp là nhận định của…
Câu 15. Chính phủ cần tăng lương là nhận định của…
Câu 16. Chọn phát biểu sai
Câu 17. Khi hàng hóa - dịch vụ cung cấp cho thị trường với lượng cầu lớn hơn lượng cung thì giá cả hàng hóa - dịch vụ sẽ…
Câu 18. Điểm cân bằng của thị trường là điểm…
Câu 19. Giá cả thị trường thường được xác định thông qua mối quan hệ giữa…
Câu 20. Chọn phát biểu sai
Câu 21. Để đạt đến điểm cân bằng của thị trường cần…
Câu 22. Đường tổng cầu có hình dáng mô phỏng…
Câu 23. Chọn phát biểu sai.
Câu 24. Đường tổng cầu thể hiện…
Câu 25. Đường cầu không phụ thuộc vào…
Câu 26. Đường tổng cung có hình dáng mô phỏng…
Câu 27. Chọn phát biểu sai
Câu 28. Đường tổng cung thể hiện…
Câu 29. Đường cung không phụ thuộc vào…
Câu 30. Khi hàng hóa - dịch vụ bán ra với lượng cầu lớn hơn lượng cung sẽ dẫn đến tình trạng…
Câu 31. Khi lượng cầu nhỏ hơn lượng cung sẽ làm cho giá cả hàng hóa - dịch vụ…
Câu 32. Chọn phát biểu chính xác nhất
Câu 33. Nhà sản xuất đưa ra quyết định sản xuất loại hàng hóa - dịch vụ nào phải dựa trên…
Câu 34. Quyết định sản xuất hàng hóa - dịch vụ như thế nào không dựa trên…
Câu 35. Quyết định sản xuất hàng hóa - dịch vụ cho ai phải dựa vào…
Câu 36. Yếu tố nào được xem khan hiếm trong kinh tế học môi trường?
Câu 37. Tính khan hiếm trong kinh tế học môi trường được hiểu theo cách khác là…
Câu 38. Tốc độ hoạt động của mỗi dòng tái sinh không giống nhau do bị chi phối bởi…
Câu 39. Chọn phát biểu đúng
Câu 40. Đối tượng nghiên cứu chính của kinh tế học môi trường là…
Câu 41. Trong hoạt động kinh tế, tài nguyên và năng lượng thuộc…
Câu 42. Sản xuất chính là quá trình…
Câu 43. Tiêu thụ được hiểu là…
Câu 44. Phát biểu “năng lượng và vật chất không tự sinh ra và mất đi, mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác” là…
Câu 45. Chọn quý trình đúng.
Câu 46. Chọn phát biểu sai
Câu 47. Trong phạm vi nghiên cứu của kinh tế học môi trường, tài nguyên được phân thành…
Câu 48. "Nếu hai hệ có cân bằng nhiệt động với cùng một hệ thứ ba thì chúng cũng cân bằng nhiệt động với nhau" là phát biểu của định luật nhiệt động học thứ…
Câu 49. Nguyên lý về entropy là định luật nhiệt động học thứ…
Câu 50. “Trạng thái của mọi hệ không thay đổi tại độ không tuyệt đối (0°K)” là phát biểu của định luật nhiệt động học thứ…

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế môi trường có đáp án phần 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 26B
Câu 2DCâu 27C
Câu 3DCâu 28A
Câu 4BCâu 29C
Câu 5BCâu 30A
Câu 6ACâu 31B
Câu 7ACâu 32A
Câu 8ACâu 33D
Câu 9ACâu 34D
Câu 10BCâu 35A
Câu 11ACâu 36D
Câu 12CCâu 37A
Câu 13DCâu 38D
Câu 14CCâu 39A
Câu 15DCâu 40D
Câu 16DCâu 41A
Câu 17ACâu 42A
Câu 18ACâu 43D
Câu 19ACâu 44C
Câu 20BCâu 45B
Câu 21DCâu 46D
Câu 22ACâu 47B
Câu 23BCâu 48A
Câu 24BCâu 49C
Câu 25DCâu 50D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X