Câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 7 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm access đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành access

Câu 1. Tính chất Caption dùng để:
Câu 2. Hãy ghép mỗi nút lệnh ở cột bên phải với một chức năng của nó ở cột bên trái trong bảng sau:
Câu 2 phần 7 Bộ câu hỏi trắc nghiệm access có đáp án
Câu 3. Sắp xếp các bước theo thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng:
1) Hiển thị hai bảng muốn tạo liên kết
2) Mở cửa sổ Relationships
3) Kéo thả trường liên kết giữa hai bảng
4) Kích vào nút create
Câu 4. Khi thu nhỏ kích cỡ trường kiểu text (Field size), thường gặp phải nguy cơ sau đây:
Câu 5. Chọn tương ứng câu mô tả a,b,c,d thích hợp cho mỗi thuật ngữ 1,2,3,4 sau:
Câu 5 phần 7 trắc nghiệm access có đáp án
Câu 6. Làm thế nào để đổi tên cột của Table, nhưng không làm đổi tên trường của Table?
Câu 7. Nguồn dữ liệu cho một Query là
Câu 8. Để xóa dữ liệu trong một Table ta dùng loại Query nào
Câu 9. Để cập nhật dữ liệu vào một Table ta dùng Query nào
Câu 10. Muốn tổng hợp dữ liệu theo chủng loại (tổng số, số lượng, trị trung bình,…)
Câu 11. Khi chạy Append Query thì
Câu 12. Trong cửa sổ thiết kế Query, ta muốn đưa thêm một điều kiện vào Query đó thì điều kiện này phải ghi vào dòng
Câu 13. Trong cửa sổ Design View của Query, Muốn nhóm thành từng nhóm các mẫu tin có dữ liệu trùng nhau ta sử dụng dòng nào dưới đây
Câu 14. Trong cửa sổ thiết kế Query, Để hiện hay ẩn một cột khi chạy Query ta phải sử dụng dòng nào?
Câu 15. Đối với Query có tính tổng, tính trung bình, tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất trong cửa sổ thiết kế Query ta sử dụng dòng
Câu 16. Đối với Query có tham số cần nhập thì
Câu 17. Đối với Query có tham số cần nhập thì
Câu 18. Muốn xem kết quả của 1 Query ta thực hiện như thế nào
Câu 19. Giả sử biểu thức X BETWEEN 1 AND 5 cho kết quả là True, khi đó giá trị của X có thể là:
Câu 20. Trong một truy vấn (Query) ta có thể nhóm dữ liệu tối đa bao nhiêu trường
Câu 21. Khi tạo truy vấn, muốn sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng hoặc giảm thì trong vùng lưới ta chọn ở mục
Câu 22. Trong một Select Query, một trường có kiểu là một biểu thức không thể chứa
Câu 23. Khi một Update Query đang mở ở chế độ DataSheet View
Câu 24. Trong một truy vấn ta phải chọn ít nhất bao nhiêu Table
Câu 25. Lấy ký tự thứ 2, 3 và 4 của trường MAPHIEU, ta dùng hàm nào của Access:

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án - Phần 7

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14A
Câu 2ACâu 15D
Câu 3ACâu 16A
Câu 4BCâu 17A
Câu 5BCâu 18D
Câu 6ACâu 19D
Câu 7ACâu 20D
Câu 8DCâu 21C
Câu 9ACâu 22D
Câu 10BCâu 23A
Câu 11ACâu 24A
Câu 12CCâu 25A
Câu 13C

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X