Trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án

Bộ 300 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô số 2 có đáp án theo từng chương giáo trình.

Đọc tài liệu tổng hợp 300 câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô, sau đó chia thành 6 phần, mỗi phần có 50 câu hỏi trắc nghiệm để các bạn sinh viên củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài thi.
Câu 1. Giá thị trường:
Câu 2. Đường cầu cá nhân về một hàng hóa hoặc dịch vụ:
Câu 3. Ý tưởng là có các hàng hóa hoặc dịch vụ khác có thể có chức năng là các phương án thay thế cho một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể gọi là:
Câu 4. Nếu biết các đường cầu cá nhân của mỗi người tiêu dùng thì có thể tìm ra đường cầu thị trường bằng cách:
Câu 5. Khi giá tăng lượng cầu giảm dọc trên một đường cầu cá nhân vì:
Câu 6. Khi giá tăng lượng cầu giảm dọc theo đường cầu thị trường vì:
Câu 7. Khi giá tăng lượng cung tăng dọc theo đường cung cá nhân vì:
Câu 8. Khi giá tăng lượng cung tăng dọc theo đường cung thị trường vì:
Câu 9. Việc cắt giảm sản lượng dầu của OPEC làm tăng giá dầu vì:
Câu 10. Tăng giá sẽ dẫn đến lượng cầu giảm vì:
Câu 11. Nếu trong hình E là cân bằng ban đầu trong thị trường lương thực và E’ là cân bằng mới, yếu tố có khả năng gây ra sự thay đổi này là:
Câu 12. Sự thay đổi của yếu tố nào trong các yếu tố sau đây sẽ không làm thay đổi đường cầu về thuê nhà?
Câu 13. Hiệu suất giảm dần hàm ý:
Câu 14. Khi nói rằng giá trong thị trường cạnh tranh là “quá cao so với cân bằng” nghĩa là (đã cho các đường cung dốc lên):
Câu 15. Nắng hạn có thể sẽ:
Câu 16. Một lý do làm cho lượng cầu về một hàng hóa tăng khi giá của nó giảm là:
Câu 17. Mức giá mà ở đó số lượng hàng hóa người mua muốn mua để tiêu dùng cao hơn số lượng người bán muốn sản xuất để bán (đường cung dốc lên)
Câu 18. Trong thị trường cạnh tranh giá được xác định bởi:
Câu 19. Tăng cung hàng hóa X ở một mức giá xác định nào đó có thể do:
Câu 20. Câu nào trong các câu sau là sai? Giả định rằng đường cung dốc lên:
Câu 21. “Giá cân bằng” trong thị trường cạnh tranh
Câu 22. Nếu đường cầu P = 100 – 40Q và cung P = 40 + 20Q thì giá và lượng cân bằng sẽ là:
Câu 23. Cho cung về thịt là cố định, giảm giá cả sẽ dẫn đến:
Câu 24. Bốn trong số năm sự kiện mô tả dưới đây có thể làm dịch chuyển đường cầu về thịt bò đến một vị trí mới. Một sự kiện sẽ không làm dịch chuyển đường cầu thịt bò. Đó là:
Câu 25. Đường cầu của ngành dịch chuyển nhanh sang trái khi đường cung dịch chuyển sang phải, có thể hy vọng:
Câu 26. Trong mô hình chuẩn về cung cầu điều gì xảy ra khi cầu giảm?
Câu 27. Lý do không đúng giải thích cho đường cung dốc lên và sang phải là:
Câu 28. Nếu nông dân làm việc chăm hơn để duy trì thu nhập và mức sống của mình khi tiền công giảm xuống, điều đó biểu thị:
Câu 29. Tăng giá sẽ dẫn đến lượng cầu thấp hơn vì:
Câu 30. Đường cung dốc lên là do:
Câu 31. Một nguyên nhân tại sao lượng cầu hàng hóa giảm khi giá của nó tăng là:
Câu 32. Thay đổi trong cung (khác với thay đổi trong lượng cung) về một hàng hóa đã cho có thể do:
Câu 33. Tại sao doanh thu của nông dân lại cao hơn trong những năm sản lượng thấp do thời tiết xấu?
Câu 34. Hãy sắp xếp các đường cầu ở hình theo thứ tự độ co dãn lớn nhất (về giá trị tuyệt đối) đến nhỏ nhất ở điểm cắt:
Câu 35. Số lượng hàng hóa mà một người muốn mua không phụ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau?
Câu 36. Hãy sắp xếp các điểm A, B và C ở hình theo thứ tự từ độ co dãn của cầu lớn nhất đến nhỏ nhất (về giá trị tuyệt đối)
Câu 37. Hãy sắp xếp các đường cầu ở hình theo thứ tự từ độ co dãn lớn nhất đến nhỏ nhất ở Q*
Câu 38. Kiểm soát giá bằng hạn chế số lượng:
Câu 39. Co dãn của cầu theo giá là:
Câu 40. Tăng cung sẽ làm giảm giá trừ khi:
Câu 41. Đường cung thẳng đứng có thể được mô tả là:
Câu 42. Đường cầu là đường thẳng dốc xuống có tính chất nào trong các tính chất sau:
Câu 43. Lượng cầu nhạy cảm hơn đối với những thay đổi trong giá khi:
Câu 44. Giả sử rằng giá giảm 10% và lượng cầu tăng 20%. Co dãn của cầu theo giá là:
Câu 45. Giả sử rằng co dãn của cầu theo giá là 1/3. Nếu giá tăng 30% thì lượng cầu sẽ thay đổi như thế nào?
Câu 46. Giả sử rằng co dãn của cầu theo giá là 1,5. Nếu giá giảm tổng doanh thu sẽ:
Câu 47. Giả sử rằng co dãn của cầu theo giá là 0,7. Cầu về hàng hóa này là:
Câu 48. Câu nào liên quan đến co dãn của cầu theo giá sau đây là đúng:
Câu 49. Nếu đường cung là thẳng đứng thì co dãn của cung theo giá là:
Câu 50. Co dãn dài hạn của cung lớn hơn co dãn ngắn hạn của cung vì:

đáp án Bộ 300 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án số 2

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 26D
Câu 2ACâu 27B
Câu 3BCâu 28B
Câu 4CCâu 29C
Câu 5ACâu 30B
Câu 6DCâu 31D
Câu 7ACâu 32C
Câu 8DCâu 33C
Câu 9CCâu 34A
Câu 10DCâu 35D
Câu 11CCâu 36C
Câu 12BCâu 37A
Câu 13CCâu 38A
Câu 14BCâu 39D
Câu 15DCâu 40B
Câu 16BCâu 41B
Câu 17BCâu 42A
Câu 18DCâu 43B
Câu 19CCâu 44A
Câu 20BCâu 45B
Câu 21ACâu 46C
Câu 22ACâu 47B
Câu 23DCâu 48C
Câu 24BCâu 49A
Câu 25BCâu 50D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X