Trắc nghiệm bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Đề trắc nghiệm bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập các kiến thức về nội dung bài đã học

Câu 1. Văn bản này được chia làm mấy phần?
Câu 2. Ở phần “Sự thách thức”, bản Tuyên bố nêu lên thực tế của trẻ em trên thế giới ra sao?
Câu 3. Ở phần “nhiệm vụ” bản tuyên bố nêu nhiều điểm mà quốc gia, cộng đồng quốc tế phải nỗ lực phối hợp hành động?
Câu 4. Ở phần cơ hội, em nhận thấy có điều gì thuận lợi trong sự bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh hiện nay?
Câu 5. Qua bản Tuyên bố, cho thấy tầm quan trọng, tính cấp bách của nhiệm vụ toàn cầu, vì sự sống còn, quyền được bảo vệ, phát triển của trẻ em. Đúng hay sai?
Câu 6. Ý nào sau đây không đúng khi nói về nhiệm vụ của các nước trên thế giới đối với trẻ em
Câu 7. Nhận định nào nói đúng nhất về văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em ?
Câu 8. Việc nhắc lại nhiều lần từ “phải” và “được” trong đoạn văn trên có tác dụng gì?
Câu 9. Nhận định nói đúng nhất những thuận lợi đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiện nay được trình bày trong phần “cơ hội”?
Câu 10. Để thực hiện được nhiệm vụ, bản tuyên bố đề cách thức hoạt động như thế nào?
Câu 11. Những nhiệm vụ được đặt ra trong bản tuyên bố này?
Câu 12. Những vấn đề bản tuyên bố đề ra trong bản tuyên bố trực tiếp liên quan đến bối cảnh thế giới vào thời điểm nào?

đáp án Trắc nghiệm bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 7D
Câu 2DCâu 8B
Câu 3DCâu 9C
Câu 4DCâu 10B
Câu 5ACâu 11A
Câu 6CCâu 12D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X