Trắc nghiệm bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

Đề trắc nghiệm bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo) có đáp án chi tiết giúp bạn ôn tập các kiến thức về nội dung bài đã học

Câu 1. Trong giao tiếp, lời nói thiếu tế nhị và không tôn trọng người khác là vi phạm phương châm hội thoại nào?
Câu 2. Phương châm quan hệ nào được thể hiện trong đoạn trích sau:

- Về đến nhà, A Phủ lẳng vai ném nửa con bò xuống gốc đào trước cửa. Pá Tra bước ra hỏi:

- Mất mấy con bò?

A Phủ trả lời tự nhiên:

- Tôi về lấy súng, thế nào cũng bắn được. Con hổ này to lắm.
Câu 3. Để không vi phạm các phương châm hội thoại, cần làm gì?
Câu 4. Câu thành ngữ nào dưới đây chỉ về cách nói của lão Hạc trong câu "Thế nào rồi cũng xong."
Câu 5. Câu "Khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề" là định nghĩa cho phương châm hội thoại nào dưới đây?
Câu 6. Cách nói nào sau đây đảm bảo phương châm lịch sự trong hội thoại?
Câu 7. Trong giao tiếp, nói lạc đề là vi phạm phương châm hội thoại nào?
Câu 8. Nói lan man, dây cà ra dây muống là vi phạm phương châm hội thoại nào?
Câu 9. “Nói giảm nói tránh” là phép tu từ liên quan đến phương châm hội thoại nào?
Câu 10. Câu tục ngữ sau phù hợp với phương châm hội thoại nào trong giao tiếp?

Biết thì thưa thớt/ Không biết thì dựa cột mà nghe.
Câu 11. Nhận định nào không phải nguyên nhân của các trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại?
Câu 12. Câu tục ngữ trên phù hợp với phương châm hội thoại nào?
"Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

đáp án Trắc nghiệm bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7B
Câu 2ACâu 8D
Câu 3ACâu 9C
Câu 4CCâu 10B
Câu 5CCâu 11C
Câu 6ACâu 12B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X