Biểu hiện nào sau đây nói lên trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của thanh niên học

16/10/2020 1,107

Câu Hỏi:
Biểu hiện nào sau đây nói lên trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của thanh niên học sinh?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Biểu hiện nói lên trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của thanh niên học sinh: Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X