Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Xuất bản: 14/10/2020 - Cập nhật: 14/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cho biểu đồ sau:

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 32 câu 7

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Căn cứ vào biểu đồ và bảng chú giải → Biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới năm 2002 và năm 2015.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X