Biết diện tích của Hoa Kì là 9831,5 nghìn km2 và số dân giữa năm 2015 là 321,2

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Biết diện tích của Hoa Kì là 9831,5 nghìn km2 và số dân giữa năm 2015 là 321,2 triệu người, vậy mật độ dân số Hoa Kì thời điểm đó là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đổi 321, 2 triệu người = 321 200 nghìn người. Áp dụng công thức: mật độ dân số = Số dân/ diện tích (người/km2). Như vậy, mật độ dân số Hoa Kì = 321 200 / 9831,5 = 33 người/km2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X