Bài thơ đậm đà bản sắc dân tộc thể hiện qua

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 18/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bài thơ đậm đà bản sắc dân tộc thể hiện qua:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Bài thơ đậm đà bản sắc dân tộc thể hiện qua thể thơ 7 tiếng, có nhiều hình ảnh so sánh, phép chuyển nghĩa quen thuộc với tâm hồn người Việt, những câu thơ cô đúc, chính xác và giản dị như một chân lí.

Bổ sung kiến thức:
Nghệ thuật biểu hiện của bài thơ đậm đà bản sắc dân tộc:
- Viết theo thể thơ 7 tiếng
- Có nhiều hình ảnh so sánh, phép chuyển nghĩa quen thuộc với tâm hồn người Việt
- Những câu thơ cô đúc, chính xác và giản dị như một chân lí.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc

Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa:

Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa bảo tồn nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc có vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc?

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc đóng vai trò là điều kiện đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.

Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chúng ta cần phải làm gì?

Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chúng ta cần phải kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc; tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại.

Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào?

Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc, bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là gì?

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa - nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là nội dung thuộc:

Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa - nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nội dung thuộc tác dụng của công nghiệp hóa hiện đại hóa (CNH - HĐH).

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X