Athletes do their best to win medals to winners as awards.

Xuất bản: 28/05/2024 - Cập nhật: 28/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Athletes do their best to win medals _____ to winners as awards.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

S + is/am/are + Vpii
Dấu hiệu nhận biết: chủ ngữ medals (những chiếc huy chương) không thể tự trao chính nó cho người chiến thắng mà cần được trao bởi con người.
Sử dụng câu bị động ở dạng rút gọn.
Câu đầy đủ:
Athletes do their best to win medals which are given to winners as awards.
Câu rút gọn:
Athletes do their best to win medals given to winners as awards.
Dịch:
Các vận động viên làm hết sức mình để giành huy chương được trao cho người chiến thắng dưới dạng giải thưởng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X