Ask me again tomorrow. I'll have to give it some _______.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences
Ask me again tomorrow. I'll have to give it some _______.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

some + N
Give st some thought: suy tính kĩ, cân nhắc
Dịch: Hỏi tôi lần nữa vào ngày mai. Tôi sẽ cân nhắc.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X