As soon as I ............... smoking, I felt a lot better.

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
As soon as I ............... smoking, I felt a lot better.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

As soon as I gave up smoking, I felt a lot better

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X