Anh M, anh N, anh H, anh K, anh S cùng làm việc tại một công ty xây dựng. Vào

Xuất bản: 11/04/2024 - Cập nhật: 11/04/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Anh M, anh N, anh H, anh K, anh S cùng làm việc tại một công ty xây dựng. Vào ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh M vô tình nghe anh N nói với anh H việc anh N và anh K viết nội dung phiếu bầu giống nhau. Anh M đề nghị anh K viết lại phi

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Anh N và anh K vừa vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp, vừa vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X