All of the following statements may be true about smart cities EXCEPT that .........

02/12/2020 138

Câu Hỏi:
All of the following statements may be true about smart cities EXCEPT that ..........
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
Tất cả các câu sau đây có thể đúng về các thành phố thông minh NGOẠI TRỪ ..........
A. đèn đường tự động bật khi cần thiết
B. đèn giao thông sẽ được kiểm soát bởi lái xe thông minh
C. lái xe thông minh sẽ không cần đèn giao thông
D. các thành phố trong tương lai sẽ bảo tồn năng lượng
Thông tin: We might be looking at smart cities in which street lights would only switch on when you
are close by and traffic light would be eliminated by smart driving.
eliminate: loại bỏ
Tạm dịch:
Chúng tôi có thể nhìn vào các thành phố thông minh, trong đó đèn đường sẽ chỉ bật khi bạn ở gần và đèn giao thông sẽ bị loại bỏ nhờ việc lái xe thông minh.
=> All of the following statements may be true about smart cities EXCEPT that traffic light would be controlled by smart driving.
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X