Alen đột biến luôn biểu hiện ra kiểu hình khi

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Alen đột biến luôn biểu hiện ra kiểu hình khi

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Alen đột biến luôn biểu hiện ra kiểu hình khi alen đột biến là alen trội

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X