Ai là người khởi xướng cuộc vận đông Duy tân ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX?

Xuất bản: 30/05/2023 - Cập nhật: 30/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ai là người khởi xướng cuộc vận đông Duy tân ở Trung Quốc cuối thế kỉ XIX?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất (1898) ở Trung Quốc do hai nhà nho yêu nước Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu lãnh đạo, với sự đồng tình và ủng hộ của vua Quang Tự. Cuộc vận động Duy Tân có ý nghĩa đã khơi dậy tư tưởng tiến bộ, tấn công mạnh mẽ vào hệ tư tưởng phong kiến bảo thủ, lạch hậu nhằm làm thay đổi chế độ phong kiến Trung Quốc, đưa Trung Quốc phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X