Ai đã lãnh đạo nhân dân Âu Việt và Lạc Việt kháng chiến chống quân Tần xâm

13/10/2021 5

Câu Hỏi:
Ai đã lãnh đạo nhân dân Âu Việt và Lạc Việt kháng chiến chống quân Tần xâm lược?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Thục Phán đã lãnh đạo nhân dân Âu Việt và Lạc Việt kháng chiến chống quân Tần xâm lược.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 6 mới nhất

X