A tham gia biểu quyết các vấn đề quan trọng khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân

10/11/2020 323

Câu Hỏi:
A tham gia biểu quyết các vấn đề quan trọng khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thể hiện quyền nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X