A. looked B. hoped C. admired D. missed

Xuất bản: 28/05/2024 - Cập nhật: 28/05/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. looked

B. hoped

C. admired

D. missed

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

A. looked (v) /lʊkt/: nhìn
B. hoped (v) /həʊpt/: hi vọng
C. admired (adv) /ədˈmaɪə(r)d/: ngưỡng mộ
D. missed (n) /mɪst/: nhớ
Đáp án C có “ed” phát âm là /d/, các đáp án còn lại phát âm là /t/.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X