A. habitat B. surgery C. tragedy D. transition

Xuất bản: 17/04/2024 - Cập nhật: 17/04/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.
A. habitat B. surgery C. tragedy D. transition

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X