Trong tin học, hằng là đại lượng

21/08/2020 2,248

Câu Hỏi:
Trong tin học, hằng là đại lượng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Trong tin học, hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Trong tin học hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi

Nhắc lại lý thuyết: Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.
  • Bao gồm: Hằng số học 2; 0; -5.
  • Hăng Logic :TRUE; FALSE.
  • Hằng xâu : 'Pascal'; 'Ngon ngu lap trinh'.

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Các thành phần của ngôn ngữ lập trình là

A. Chương trình thông dịch và chương trình biên dịch

B. Chương trình dịch, bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa

C. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa

D. Tên dành riêng, tên chuẩn và tên do người lập trình định nghĩa

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng?

A. Const max = 50;

B. Const max := 50;

C. Const integer max = 50;

D. Const max 50;

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?

A. Hằng và biến là hai đại lượng mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình

B. Hằng không cần khai báo còn biến phải khai báo

C. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng có giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

D. Hằng và biến bắt buộc phải khai báo

Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về Hằng?

A. Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện

B. Hằng là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

C. Hằng có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau

D. Hằng được chương trình dịch bỏ qua

Khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau:

A. Const A:50;

B. Const A=100;

C. Const : A=100;

D. Tất cả đều sai

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X