_______ of your brothers and sisters do you feel closer to?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

_______ of your brothers and sisters do you feel closer to?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giải thích: trong các từ trên chỉ có which đi được với "of". Which of + Ns: ai/ cái nào trong số...
Dịch: Ai trong số những người anh chị em của bạn mà bạn thấy gần gũi nhất?

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X