His grandfather’s decisions can be affected by grandmother’s opinions.

Xuất bản: 24/08/2020 - Cập nhật: 24/08/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Our family is like a heaven. There is peace, prosperity, love and care. The younger’s have regard and respect for the elders while the elders shower them with their love and affection. The instructions of the elders are followed with great respect. If a member has some problem the whole family is beside him. I am proud of my family.
His grandfather’s decisions can be affected by grandmother’s opinions.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dựa vào câu: “His decision is never influenced by any other”. Dịch cả câu: Quyết định của ông không bao giờ bị lay động bởi bất kì ai.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X