Family members have mutual respects within the family.

Xuất bản: 24/08/2020 - Cập nhật: 24/08/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Our family is like a heaven. There is peace, prosperity, love and care. The younger’s have regard and respect for the elders while the elders shower them with their love and affection. The instructions of the elders are followed with great respect. If a member has some problem the whole family is beside him. I am proud of my family.
Family members have mutual respects within the family.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dựa vào câu: “The younger’s have regard and respect for the elders while the elders shower them with their love and affection”. Dịch cả câu: Người trẻ tôn trọng người lớn tuổi trong khi người lớn tuổi đối với người dưới bằng tình yêu thương là lòng cảm mến.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X