Every members tries to solve their own problems.

Xuất bản: 24/08/2020 - Cập nhật: 24/08/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Our family is like a heaven. There is peace, prosperity, love and care. The younger’s have regard and respect for the elders while the elders shower them with their love and affection. The instructions of the elders are followed with great respect. If a member has some problem the whole family is beside him. I am proud of my family.
Every members tries to solve their own problems.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Dựa vào câu: “If a member has some problem the whole family is beside him”. Dịch cả câu: Nếu một thành viên có chút vấn đề, cả gia đình sẽ bên cạnh người đó.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X