Trắc nghiệm Hóa vô cơ lớp 12

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Hóa vô cơ lớp 12 có đáp án theo từng bài bao gồm đầy đủ các dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau về kiến thức trọng tâm của Hóa vô cơ lớp 12 cho các em tham khảo.

Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al2O3?

Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al2O3?

Dung dịch NaOH hòa tan được Al2O3, natri hiđroxit là chất duy nhất trong các chất cho trước xảy ra phản ứng với nhôm ôxit. Dựa trên tính chất hóa học của Al2O3 để xác định đáp án đúng.