Trắc nghiệm Hóa hữu cơ lớp 12

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Hóa hữu cơ lớp 12 có đáp án theo từng bài bao gồm đầy đủ các dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau về kiến thức trọng tâm của Hóa hữu cơ lớp 12 cho các em tham khảo.

Chất nào sau đây thuộc loại disaccarit?

Chất nào sau đây thuộc loại disaccarit?

Chất nào sau đây thuộc loại disaccarit? Dựa trên kiến thức đã học về Monosaccarit , Đisaccarit và Polisaccarit để lựa chọn đáp áp chính xác nhất. Saccarozơ là chất thuộc loại disaccarit

Este CH3COOCH3 có tên gọi là gì ?

Este CH3COOCH3 có tên gọi là gì ?

Este CH3COOCH3 có tên gọi là metyl axetat. Dựa theo quy định cách đọc tên của este, gọi tên các chất bên dưới để tìm ra đáp án chính xác nhất