Câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài 23 có đáp án

Xuất bản: 09/04/2019 - Tác giả:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 23 gồm xx câu hỏi ôn tập và nâng cao giúp các bạn nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học.

Trắc nghiệm sử 9 bài 23 bao gồm 4 câu hỏi ôn tập và 22 câu hỏi trắc nghiệm nâng cao sẽ giúp các bạn nắm vững những kiến thức quan trọng của bài Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng với đó là góp phần nâng cao kỹ năng làm bài trắc nghiệm của mình.

Trắc nghiệm kiến thức sử 9 bài 23

Câu hỏi

Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

1. Lệnh tổng khởi nghĩa trong toàn quốc được ban bố tại:

A. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang)
B. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (Bắc Giang)
C. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào(Tuyên Quang)
D. Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào (Tuyên Quang).

2. Ngày mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước là:

A. 14-8-1945
B. 15-8-1945
C. 16-8-1945
D. 17-8-1945

3. Các địa phương giành thắng lợi sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám là:

A. Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Nam
B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
C. Hà Tĩnh, Hải Dương, Quảng Nam, Quảng Ngãi
D. Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương, Cao Bằng

4. Cách mạng tháng Tám diễn ra và thành công nhanh chóng trong:

A. 10 ngày
B. 15 ngày
C. 20 ngày
D. 30 ngày

5. Bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại:

A. Quảng trường Ba Đình
B. Quảng trường Nhà hát lớn
C. Quảng trường 1-5
D. Quảng trường Vườn hoa Lê-nin

Câu 2. Hãy điền sự kiện tương ứng với các mốc thời gian sau.

Thời GianSự Kiện
Từ 13 đến 15 - 8 - 1945
16 - 8 - 1945
19 - 8- 1945
23 - 8 - 1945
25 - 8 - 1945
2 - 9 - 1945

Câu 3. Điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ☐ mở đầu những câu sau.

1.☐ Thời gian diễn ra Cách mạng tháng Tám từ 14/8/1945 đến 28/8/1945.

2.☐ Hà Nội là nơi đầu tiên giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám.

3.☐ Huế là thành phố cuối cùng giành thắng lợi trong cách mạng.

4.☐ Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

5.☐ Nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng là do có sự lãnh đạo tài tình của Đảng.

Câu 4. Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám - 1945.

Đáp án

Câu 1: 1.C - 2.C - 3.B - 4.B - 5.A

Câu 2:

Thời GianSự Kiện
Từ 13 đến 15 - 8 - 1945Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào
16 - 8 - 1945Đại hội Quốc dân tại Tân Trào
19 - 8- 1945Giành chính quyền tại Hà Nội
23 - 8 - 1945Giành chính quyền tại Huế
25 - 8 - 1945Giành chính quyền tại Sài Gòn
2 - 9 - 1945Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Câu 3: 1. Đúng - 2. Sai - 3. Sai - 4. Đúng - 5. Đúng

Câu 4: Gợi ý trả lời

* Nguyên nhân thành công

- Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

- Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Xây dựng được khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp rộng rãi quần chúng trong mặt trận thống nhất, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần rồi tiến lên Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn.

- Liên Xô và Đồng minh đánh bại chủ nghĩa phát xít.

* Ý nghĩa lịch sử

- Đối với trong nước: phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến tồn tại ngọt ngàn năm. Mở ra một kỉ nguyên độc lập và tự do cho dân tộc.

- Đối với thế giới: là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân, góp phần cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh.

➜  Tham khảo thêmHãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám.

Trắc nghiệm sử 9 bài 23 nâng cao

Câu hỏi

Câu 1. ở châu Âu, phát xít Đức đã bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải đầu hàng không điều kiện Đồng minh vào thời gian nào?

a. 8/4/1945.
b. 8/5/1945.
c. 8/6/1945.
d. 8/7/1945.

Câu 2. Ở Châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào?

a. 13/8/1945.
b. 14/8/1945.
c. 15/8/1945.
d. 16/8/1945.

Câu 3. Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Đây là thời cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta dành độc lập. Đó là hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho:

a. Hưởng ứng chỉ thị “ Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
b. Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói.
c. Cao trào kháng Nhật cứu nước.
d. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước

Câu 4. Tháng 8/1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là:

a. Sự thật bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu
b. Sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô- Đức.
c. Sự nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu.
d. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật

Câu 5. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 13 đến 15/8/1945 ở đâu?

a. pác Bó (Cao Bằng)
b. Tân Trào (Tuyên Quang)
c. Bắc Sơn (Võ Nhai)
d. Phay Khắt (Cao Bằng)

Câu 6. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 đến 15/8/1945 đã quyết định vấn đề gì?

a. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
b. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
c. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
d. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.

Câu 7. Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào ( Ngày 16/8/945) gồm những đại biểu thuộc các thành phần nào?

a. Ba xứ thuộc đủ các giới, các đoàn thể, các dân tộc tiêu biểu ý chí và nguyện vọng của toàn dân.
b. Giai cấp công nhân, nông dân cả nước.
c. Giai cấp tiểu tư sản, họp sinh, sinh viên, trí thức cả nước.
d. Các Đảng phái đoàn thể tổ chức mặt trận trong cả nước.

Câu 8. Các đại biểu đều nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sắc lệnh của Việt Minh, lập ủy Ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đó là quyết định của:

a. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945)
b. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945)
c. Hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung ương (9/3/1945)
d. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (4/1945)

Câu 9. Chiều ngày 16/8/1945 theo lệnh của ủy ban khởi nghĩa, một đội giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào về giải phóng thị xã nào?

a. Giải phóng thị xã Cao Bằng.
b. Giải phóng thị xã Thái Nguyên.
c. Giải phóng thị xã Tuyên Quang.
d. Giải phóng thị xã Lào Cai.

Câu 10. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu ‘‘Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu trong:


a. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (9/3/1945)
b. Chỉ thị “ Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945)
c. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13-15/8/1945 )
d. Đại hội quốc dân ở Tân Trào(16/8/1945)

Câu 11. “ Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...” Đó là lời kêu gọi của?

a. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945)
b. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn quốc nổi dậy khởi nghĩa
c. Đại hội Quốc dân ở Tan Trào (16/8/1945)
d. Thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền

Câu 12. Quyết đĩnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung của Nghị quyết nào?

a. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần VIII (10 -19/5/1941)
b. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13-15/8/1945)
c. Nghị quyết của Đại hội quốc dân ở Tân Trào
d. Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ngay đêm 9/3/1945.

Câu 13. “ Đồng bào rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn. Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân giành chính quyền. Bài hát Tiến quân ca lần đầu tiên vang lên". Đây là không khí từ cuộc mít tinh chuyển thành khởi nghĩa giành chính quyền ở:

a. Hà Nội (19/8/1945)
b. Huế (23/8/1945)
c. Sài Gòn (25/8/1945)
d. Bắc Giang, Hải Dương (18/8/1945)

Câu 14. Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là:

a. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn.
b. Bậc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
c. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.
d. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

Câu 15. Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng thành công trong cả nước, chỉ trong vòng 15 ngày:

a. Từ ngày 13- 27/8/1945.
b. Từ ngày 14- 28/8/1945.
c. Từ ngày 15- 29/8/1945.
d. Từ ngày 16- 30/8/1945.

Câu 16. Cuộc khởi nghĩa có tiếng vang nhanh trong cả nước, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ các tỉnh và thành phố khác, làm tăng thêm cuộc khủng hoảng trong hàng ngũ địch. Đó là ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa nào?

a. Bắc Giang.
b. Hà Nội.
c. Huế.
d. Sài Gòn.

Câu 17. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?

a. Đấu tranh vũ trang.
b. Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị.
c. Đấu tranh chính trị.
d. Đấu tranh ngoại giao kết hợp với đấu tranh chính trị.

Câu 18. Điền vào chỗ trống những chỗ còn thiếu trong đoạn văn sau:


“Ngày 2/9/1945 tại …. (a)…. trước hàng chục vạn đồng bào....(b)…. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt …..(c)…. trịnh trọng đọc bản…. (d)…. tuyên bố với quốc dân và thế giới rằng ….(e).... đã ra đời”.

Câu 19. Niên đại nào có quan hệ trực tiếp với câu văn sau đây?

“ Pháp chạy Nhật đầu hàng, Vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa”

a. 19/8/1945
b. 23/8/1945
c. 30/8/1945
d. 2/9/1945

Câu 20. Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám đối với nhân dân ta là gì?

a. Đánh đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến tây sai.
b. Giành độc lập tự do, lập chế độ Dân chủ Cộng hòa.
c. Mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc.
d. a, b và c đúng.

Câu 21. Cách mạng tháng Tám 1945 có ý nghĩa gì về mặt quốc tế?

a. Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc tự đứng lên tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.
b. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa, nửa thuộc địa nhất là nhân dân các nước châu Á, châu Phi.
c. a và b đúng.
d. a và b sai.

Câu 22. Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?.

a. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đã đấu tranh kiên cường bất khuất.
b. Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong Mặt trận thống nhất.

c. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu lả Chủ tịch Hồ Chí Minh.
d. Có hoàn cảnh thuận lợi của chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức- Nhật

Đáp án

Câu 1BCâu 2B
Câu 3DCâu 4D
Câu 5BCâu 6D
Câu 7ACâu 8B
Câu 9DCâu 10B
Câu 11DCâu 12B
Câu 13ACâu 14B
Câu 15BCâu 16B
Câu 17ACâu 18.a. Quảng trường Ba Đình ; b. Hà Nội
c. Chính phủ Lâm thời; d. Tuyên ngôn Độc lập;
e. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Câu 19DCâu 20D
Câu 21CCâu 22C

➜ Tham khảo thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài 24

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM