Bài tập và câu hỏi trắc nghiệm sử 9 bài 22 có đáp án

Xuất bản: 10/04/2019 - Tác giả:

Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 22 gồm 4 bài tập và 30 câu hỏi dưới đây sẽ giúp các em nắm vững các kiến thức quan trọng của bài 22 sử 9.

Đề trắc nghiệm sử 9 bài 22 bao gồm 4 bài tập ôn tập và 30 câu hỏi trắc nghiệm nâng cao nay giúp các bạn nắm vững những kiến thức quan trọng của bài 22 ( Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 )Cùng với đó là góp phần nâng cao kỹ năng làm bài trắc nghiệm của mình.

Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 22

Câu hỏi

Câu 1. Hoàn thiện sơ đồ về sự phát triển của lực lượng vũ trang Việt Nam (1940 - 1945)

hoan thien so do ve su phat trien cua luc luong vu trang viet nam

Câu 2. Điền các sự kiện lịch sử cho phù hợp với các mốc thời gian sau.

Thời GianSự Kiện
28/1/1941...................
Từ 10 đến 19/5/1941...................
19/5/1941...................
22/12/1944...................
Cuối tháng 12/1944...................
9/3/1945...................
15/4/1945...................
4/6/1945...................
Từ tháng 3 đến đầu tháng 8/1945...................

Câu 3. Điền tiếp vào chỗ chấm (..) để hoàn thành các câu sau.

1. Ngày 9-3-1945, Nhật..............................Quân Pháp chống cự yếu ớt và nhanh chóng đầu hàng.

2. Ngay khi Nhật vừa đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp và ra chỉ thị:............

3. Ủy ban Lâm thời khu giải phóng đã thi hành...................... nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân.

4. Khẩu hiệu: ....................... đã dấy lên phong trào đánh chiếm kho thóc của Nhật chia cho dân nghèo.

5. Từ tháng 3 đến đầu tháng 8/1945, ở nước ta diễn ra........... tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu 4. Mặt trận Việt Minh ra đời trong hoàn cảnh nào? Đảng và Mặt trận Việt Minh đã làm gì để chuẩn bị lực lượng cách mạng tiến tới khởi nghĩa vũ trang?

Đáp án

Câu 1.  Sơ đồ về sự phát triển của lực lượng vũ trang Việt Nam (1940 - 1945)

Sơ đồ về sự phát triển của lực lượng vũ trang Việt Nam

Câu 2.

Thời GianSự Kiện
28/1/1941Nguyễn Ái Quốc về nước
Từ 10 đến 19/5/1941Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương
19/5/1941Mặt trận Việt Minh ra đời
22/12/1944Thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
Cuối tháng 12/1944Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đánh thắng trận Phay Khắt và Nà Ngần
9/3/1945Nhật đảo chính Pháp
15/4/1945Hội nghị quân sự Bắc Kỳ họp
4/6/1945Khu giải phóng Việt Bắc ra đời
Từ tháng 3 đến đầu tháng 8/1945Cao trào kháng Nhật cứu nước

Câu 3

.

1. đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương

2. “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

3. mười chính sách của Việt Minh

4. “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”

5. cao trào kháng Nhật cứu nước

Câu 4. Gợi ý trả lời

* Hoàn cảnh lịch sử

- Hoàn cảnh thế giới: Tháng 6/1941, Đức tấn công Liên Xô, thế giới hình thành hai trận tuyến.

- Hoàn cảnh Việt Nam: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc, phát xít Pháp - Nhật sâu sắc, Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 tại Pắc Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19/5/1941.

- Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập.

Tham khảo thêm: Câu hỏi thảo luận trang 89 SGK Lịch sử 9

* Chuẩn bị lực lượng cách mạng

- Về lực lượng chính trị:

+ Các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp cả nước. + Xây dựng lực lượng chính trị quần chúng.

+ Báo chí của Đảng và Mặt trận Việt Minh phát triển.

- Về lực lượng vũ trang:

+ Hoạt động của Cứu quốc quân.

+ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập (22/12/1944) đánh thắng hai trận ở Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng).

+ Ở Thái Nguyên, đội Cứu quốc quần phát động Chiến tranh du kích thành lập chính quyền nhân dân xuống tận tỉnh lị Thái Nguyên và Vĩnh Yên.

➨ Xem thêm các kiến thức quan trọng và hướng dẫn soạn sử 9 bài 22

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 22

Câu hỏi

Câu 1. Tháng 6/1941 tình hình thế giới diễn ra sự kiện gì?

a. Chiến tranh thế giới bùng nổ.
b. Phát xít Đức tận công Liên Xô.
c. Phát xít Đức tấn công Pháp.
d. Phát xít Đức tấn công Bỉ, Hà Lan.

Câu 2. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách?

a. 15 năm.
b. 20 năm.
c. 25 năm.
d. 30 năm.

Câu 3. Nhà thơ Tố Hữu viết: “Ba mươi năm chân bước không mỏi - Mà đến bây giờ mới tới nơi"

Đó là hai câu thơ nói về quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và đến khi Người quay về Tổ quốc. Vậy Nguyễn Ái Quốc về nước vào ngày tháng năm nào? Ở đâu?.

a. Ngày 25/1/1941, tại Pác Bó - Cao Bằng.
b. Ngày 28/1/1941, tại Tân Trào - Tuyên Quang.
c. Ngày 28/1/1941, tại Pác Bó - Cao Bằng.
d. Ngày 28/2/1941, tại Hà Nội.

Câu 4. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thư VIII tổ chức tại đâu?

a. Pác Bó (Cao Bằng)
b. Bắc Cạn
c. Bắc Sơn (Lạng sơn)
d. Tân Trào (Tuyên Quang)

Câu 5. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức trong khoảng thời gian nào?

a. Từ 10-15/5/1941
b. Từ 10-19/5/1941
c. Từ 10-25 /5/1941
d. Từ 10-29/5/1941

Câu 6. Từ 15 đến 19/ 5/1941, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử cơ bản nào?

a. Hội nghị lần thứ VII của BCH Trung ương Đảng.
b. Nguyễn Ái Quốc mới về nước.
c. Quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII.
d. a và c đúng.

Câu 7. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì?

a. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.
b. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp-Nhật.
c. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.
d. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.

Câu 8. Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị đã chủ trương thành lập mặt trận nào?

a. Mặt trận Liên Việt.
b. Mặt trận Đồng minh.
c. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).
d. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

Câu 9. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII quyết định tạm gác khẩu hiệu nào?

a. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo”
b. “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”.
c. “Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng công”.
d. Thực hiện “Người cày có ruộng”.

Câu 10. “Liên hiệp hết thảy với các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, để cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”, đó là chủ trương cua Đảng Cộng sản Đông Dương khi thành lập:

a. Mặt trận Dân tộc thống nhất Đông Dương.
b. Mặt trận Dân chủ Đông Dương
c. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.
d. Các tổ chức quần chúng (Hội cứu quốc) của mặt trận Việt Minh.

Câu 11. Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày nào?

a. 10/5/1941
b. 15/5/1941
c. 19/5/1941
d. 29/5/1941

Câu 12. Vai trò của Mặt trận Việt Minh được thể hiện trong thời kỳ nào?

a. 1930-1931
b. 1936-1939
c. 1939-1941
d. 1941-1945

Câu 13. Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam là gì?

a. Đội du kích Bắc Sơn.
b. Đội du kích Ba Tơ.
c. Đội du kích Võ Nhai.
d. Đội du kích Đình Bảng.

Câu 14. Tỉnh nào được coi là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh?

a. Cao Bằng
b. Bắc Cạn.
c. Lạng sơn
d. Hà Giang.

Câu 15. Đội du kích Bắc Sơn - Võ Nhai hợp nhất với đội du kích Thái Nguyên thành:

a. Việt Nam giải phóng quân.
b. Cứu quốc quân.
c. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
d. Quân đội nhân dân.

Câu 16. Đội Cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giữa:

a. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ
b. Đội du kích Bậc Sơn và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
c. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân
d. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên

Câu 17. Bản chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” và kêu gọi nhận dân “sắm vũ khí đuổi thù chung” là của:

a. Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương
b. Hồ Chí Minh
c. Tổng bộ Việt Minh
d. Cứu quốc quân

Câu 18. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày tháng năm nào?

a. 22/12/1941.
b.22/12/1942.
c. 22/12/1943.
d.22/12/1944.

Câu 19. Nhiều tờ báo của Đảng và Mặt trận Việt Minh đã xuất bản là:

a. Tiền phong, Dân chúng, Lao động
b. Bạn dân, Tin tức
c. Thanh niên, Nhành lúa
d. Cờ giải phỏng, Chặt xiềng, Cứu quốc, Việt Nam độc lập...

Câu 20. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người?

a. Do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng có 36 người
b. Do đồng chí Trường Chinh làm đội trưởng có 34 người
c. Do đồng chí Phạm Hùng làm đội trưởng có 35 người
d. Do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng có 34 người

Câu 21. Nguyên nhân Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp vào đêm 9/3/1945?

a. Nhật đang khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh, Mĩ, phe phát xít đang thua to
b. Ở Đông Dương, thực dân Pháp đang ráo riết hoạt động chờ đội quân Đồng minh.
c. Để độc chiếm Đông Dương.
d. Cả ba ý kiến trên.

Câu 22. Hãy điền các từ còn thiếu vào đoạn văn sau đây :

“Sự……….. này có khác chi một cái bộc chứa chất bên trong biết bao vi trùng và máu mủ, chỉ chờ dịp chín mõm là vỡ tung ra”.

a. cấu kết
b. kết hợp
c. hoà hợp
d. hoà hoãn

Câu 23. Nhật đảo chính Pháp vào thời điểm nào sau đây?

a. Trưa mồng 9/3/1945.
b. Sáng mồng 9/3/1945.
c. Ngày 9/3/1945.
d. Đêm mồng 9/3/1945.

Câu 24. Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và nhận định tình hình như thế nào?

a. Cuộc đảo chính Nhật-Pháp gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị đối với Nhật, làm cho tình thế cách mạng xuất hiện.
b. Ra chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
c. Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật để độc quyền chiếm Đông Dương.
d. Nhật là kẻ thù chủ yếu của nhân dân Đông Dương.

Câu 25. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của:

a. Tổng bộ Việt Minh.
b. Hồ Chí Minh.
c. Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
d. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Câu 26

. Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng nhận định kẻ thù chính cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là ai?

a. Thực dân Pháp.
b. Phát xít Nhật.
c. Phát xít Pháp - Nhật.
d. Phát xít Nhật và phong kiến nhà Nguyễn.

Câu 27. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng đã quyết định:

a. Kêu gọi sửa soạn khởi nghĩa.
b. Kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa.
c. Phát động một cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.
d. Khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu 28. Sau đêm 9/3/1945 khẩu hiệu mà Đảng Cộng sản Đông Dương sử dụng là gì?

a. “Diệt phát xít Nhật”.
b. “Chống phát xít, chống chiến tranh”.
c. “Phá kho thóc Nhật, giải quyết nạn đói”.
d. “Tự do, cơm áo, hòa bình”.

Câu 29. Hội nghị quân sự Bắc Kì (15/4/1945) quyết định những vấn đề gì?

a. Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
b. Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
c. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.
d. Thành lập Khu giải phóng Việt Bắc.

Câu 30. Nối niên đại ở cột A với sự kiện ở cột B

AB

1. 28/1/1941

2. 9/3/1945

3. 15/4/1945

4. 10-19/5/1945

5. 22/12/1944

6. 7/5/1944

7. 19/5/1941

a. Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ VIII.

b. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng, quân thành lập.

c. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước.

d. Việt Minh ra chỉ thị “Sắm vũ khí đuổi thù chung”.

e. Mặt trận Việt Minh thành lập.

f. Nhật đảo chính Pháp.

g. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành lập Việt Nam giải phóng quân.

Đáp án

Câu 1bCâu 2d
Câu 3cCâu 4a
Câu 5bCâu 6c
Câu 7bCâu 8c
Câu 9bCâu 10d
Câu 11cCâu 12d
Câu 13aCâu 14a
Câu 15bCâu 16c
Câu 17cCâu 18d
Câu 19dCâu 20d
Câu 21cCâu 22d
Câu 23dCâu 24d
Câu 25cCâu 26b
Câu 27cCâu 28c
Câu 29cCâu 301.c, 2.f, 3.g, 4.a, 5.b, 6.d, 7.e

➜  Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 9 bài 23

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM