Câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 94 SGK sinh 11: Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.

Giải câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Sinh 11 giúp bạn trả lời câu hỏi trang 94 sách giáo khoa Sinh học 11 tốt và nắm vững các kiến thức Sinh 11 bài 22 về Ôn tập chương 1

Câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Sinh 11

-   Hình 22.1 thể hiện một số quá trình xảy ra trong cây. Hãy chỉ rõ quá trình gì xảy ra trong cấu trúc đặc hiệu nào và ở đâu.

câu hỏi thảo luận trang 94 sgk sinh 11

-  Dựa vào hình 22.1, hãy viết câu lời vào các dòng a - e dưới đây.

a) .........................................

b) .........................................                                                

c) ...........................................

d) ..........................................                                               

e) ..........................................

Lời giải câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Sinh 11: Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật

a) CO2 khuếch tán qua khí khổng vào lá.

b) Quang hợp trong lục lạp ở lá.

c) Dòng vận chuyển đường saccarôzơ từ lá xuống rễ theo dòng mạch rây trong thân cây.

d) Dòng vận chuvển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá theo mạch gỗ từ rễ qua thân lên lá.

e) Thoát hơi nước qua khí khổng và cutin ở trong lớp biểu bì lá

Tham khảo thêmCâu hỏi thảo luận trang 95 SGK Sinh 11

» Trên đây là những hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Sinh 11. Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng - SGK Sinh 11 hoặc hướng dẫn soạn Sinh 11 khác.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu