Câu hỏi thảo luận 1 trang 84 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 84 SGK sinh 11: Nghiên cứu hình 19.3 và bảng 19.2, sau đó mô tả sự biến động của huyết áp trong hệ mạch và giải thích tại sao có sự biến động đó (dựa vào ma sát của dịch lỏng chảy trong ống)

Đề bài

Nghiên cứu hình 19.3 và bảng 19.2, sau đó mô tả sự biến động của huyết áp trong hệ mạch và giải thích tại sao có sự biến động đó (dựa vào ma sát của dịch lỏng chảy trong ống)

Bảng 19.2. Biến động huyết áp trong hệ mạch của người trưởng thành

bài 19 tuần hoàn máu trang 84 sgk sinh 11

câu hỏi thảo luận 1 trang 84 sgk sinh 11

Lời giải

Trong hệ mạch từ động mạch chủ đến tĩnh mạch chủ thì huyết áp giảm dần .Huyết áp giảm dần là do ma sát của máu với thành mạch và ma sát của các phần tử máu đối với nhau khi chảy trong mạch máu

 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu