Trả lời câu hỏi thảo luận trang 67 sgk sinh học 9

Quan sát hình 23.1 để trả lời câu hỏi thảo luận trang 67 sgk sinh học lớp 9

Đề bài:

Quan sát hình 23.1 và cho biết: Quả của 12 kiểu cây dị bội ( 2n+1 ) khác nhau về kích thước, hình dạng và khác với quả ở cây lưỡng bội bình thường như thế nào?


Trả lời:

Quả của các cá thể dị bội (2n+1) khác nhau và khác với quả của cây lưỡng bội về kích thước (to hơn hoặc nhỏ hơn), hình dạng ( tròn hoặc bầu dục), về độ dài của gai ( dài hơn hoặc ngắn hơn), về số lượng gai ( nhiều hơn hoặc ít hơn)

doctailieu.com
Back to top