Câu hỏi thảo luận trang 62 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 62 SGK sinh 11: Đánh dấu x vào ô □ cho câu trả lời đúng về trình tự các giai đoạn của quá trình tiêu hóa.

Câu hỏi

Dưới đây là các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày:

1. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ từ không bào tiêu hóa vào tế bào chất. Riêng phần thức ăn không được tiêu hóa trong không bào được thải ra khỏi tế bào theo kiểu xuất bào.

2. Màng tế bào lõm dần vào, hình thành không bào tiêu hóa chứa thức ăn bên trong.

3. Lizôxôm gắn vào không bào tiêu hóa. Các enzim của lizôxôm vào không bào tiêu hóa và thủy phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản.

Đánh dấu x vào ô □ cho câu trả lời đúng về trình tự các giai đoạn của quá trình tiêu hóa.

□ A- 1 →2→3   □ B- 2→1 → 3    □ C-  2→3 →1          □ D-  3 → 2→1

câu hỏi thảo luận trang 62 sgk sinh học 11
 

Lời giải

Quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày diễn ra theo trình tự sau :

- Màng tế bào lõm dần vào, hình thành không bào tiêu hóa chứa thức ăn bên trong.

- Lizôxôm gắn vào không bào tiêu hóa. Các enzim của lizôxôm vào không bào tiêu hóa và thủy phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản.

- Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ từ không bào tiêu hóa vào tế bào chất. Riêng phần thức ăn không được tiêu hóa trong không bào được thải ra khỏi tế bào theo kiểu xuất bào.

Đáp án B

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 62 SGK sinh 11. để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu