Trả lời câu hỏi thảo luận trang 59 sgk sinh học 9

Theo dõi sơ đồ để trả lời câu hỏi thảo luận sgk sinh học lớp 9 trang 59

Đề bài:

Gen ( một đoạn của ADN) →(1) mARN → (2) Prôtêin → (3) Tính trạng 

Từ sơ đồ trên, hãy giải thích:

- Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1, 2, 3

- Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ.

Trả lời:

- Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1,2,3

1. Gen là khuôn mẫu để tổng hợp mARN.

2. mARN là khuôn mẫu để tổng hợp axit amin cấu thành nên prôtêin.

3. Prôtêin chịu tác động của môi trường trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

- Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ.

Bản chất của mối liên hệ là trình tự các nuclêôtit trong gen ( ADN) quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN, qua đó quy định trình tự các axit amin cấu thành prôtêin. Prôtêin tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi thảo luận trang 59 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu