Trả lời câu hỏi thảo luận trang 54 sgk sinh học 9

Tìm hiểu và trả lời câu hỏi thảo luận sách giáo khoa sinh học lớp 9 trang 54 để giải thích cho câu hỏi vì sao protein có tính đa dạng và đặc thù

Đề bài: Vì sao prôtein có tính đa dạng và đặc thù?

Trả lời:

1. Prôtein có tính đặc thù là do mỗi loại  prôtêin khác nhau thì thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin có đặc trưng riêng

2. Prôtêin có tính đa dạng là do phân tử prôtêin được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân cu tạo là 20 loại axit amin.  Số lượng và thành phần và trình tự sắp xếp  của  hai mươi loại axit amin đã tạo ra tính đa dạng của prôtêin

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu