Câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 53 sách giáo khoa Sinh lớp 11: Chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại.

Câu hỏi:

Dựa vào kiến thức về quang hợp và hô hấp, hãy chứng minh quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại?

 

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 53 sgk Sinh học lớp 11

Sản phẩm của quang hợp (C6H12O6 và O2) là nguyên liệu của hô hấp và chất ôxi hóa trong hô hấp.

Ngược lại, sản phẩm của hô hấp là CO2 và H2O lại là chất xuất phát để tổng hợp nên C6H12O6 và giải phóng ra ôxi trong quang hợp.

→ Quang hợp là tiền đề cho hô hấp và ngược lại.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm các đáp án khác:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Sinh học 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu