Trả lời câu hỏi thảo luận trang 102 sgk sinh học 9

Câu hỏi thảo luận sgk sinh học 9 trang 102 sẽ cho bạn câu trả lời ưu thế lai là gì?....

Đề bài: Ưu thế lai là gì? Cho ví dụ về ưu thế lai ở thực vật và động vật?

Trả lời:

Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 khoẻ hơn, sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, chống chịu tốt, các tính trạng hình thái và năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội hơn cả hai dạng bố mẹ.

Ví dụ: Con lai giữa cà chua hồng Việt Nam và cà chua Ba Lan.

          Gà Đông Cảo và gà Ri

doctailieu.com
Back to top