Câu hỏi thảo luận trang 45 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 45 SGK sinh 11: Nước có vai trò gì đổi với quang hợp?

Câu hỏi

Nước có vai trò gì đổi với quang hợp?

Lời giải

 Nước là vai trò  quan trọng đối với quang hợp:

- Nước là là nguyên liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp.

- Nước là tham gia vào các phản ứng của pha tối của quá trình quang hợp

- Nước điều tiết khí khổng đóng mở giúp cho CO2 khuếch tán vào lá đến lục lạp để pha tối quang hợp có thể xảy ra.

- Nước là môi trường duy trì điều kiện bình thường cho toàn bộ bộ máy quang hợp hoạt động.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận trang 45 SGK sinh 11. để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu