Đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 135 SGK lịch sử 12: Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947?

Câu hỏi

Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 135 để trả lời

Trả lời câu  hỏi thảo luận số 2 trang 135 sgk lịch sử lớp 12

- Đảng chủ trương củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, tăng cường lực lượng vũ trang, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.

- Mặt trận chính trị:

+ Đầu năm 1949: tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp.

+ Tháng 6/1 949: thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt.

- Mặt trận quân sự: tiếp tục gây dựng cơ sở kháng chiến, phát triển lực lượng, phát triển chiến tranh du kích.

- Mặt trận kinh tế: giảm tô, xóa nợ, chia lại ruộng đất, cấp ruộng đất cho nông dân.

- Mặt trận văn hóa, giáo dục: tháng 7/1950, đưa ra chủ trương cải cách giáo dục phổ thông, xây dựng lại hệ thống các trường đại học và trung học chuyên nghiệp.

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm sử 12 bài 18

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 135 SGK Lịch sử 12 bài 18, nội dung chính là: Đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947.

Tiếp theo: Trả lời câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 12

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu