Câu hỏi thảo luận 1 trang 52 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 sgk Sinh 11: Số phân tử ATP và axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucozơ bị phân giải trong đường phân?

Câu hỏi:

Dựa vào hình 12.2, hãy cho biết có bao nhiêu phân tử ATP và phân tử axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucozơ bị phân giải trong đường phân?

Hình 12.2 câu hỏi thảo luận 1 trang 52 sgk sinh học 11
 

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 52 sgk Sinh lớp 11

Có 4 phân tử ATP và 2 phân tử axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucôzơ bị phân giải trong đường phân.

* Nhắc lại lí thuyết: Đường phân là quá trình phân giải glucozơ thành axit piruvic và 2 ATP diễn ra trong tế bào và là chặng đường chung của quá trình oxi hóa hiếu khí và yếm khí.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận 1 trang 52 SGK Sinh học 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu