Hãy nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1925

Trả lời câu 3 trang 82 SGK lịch sử 12: Hãy nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1925

Câu hỏi

Hãy nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1925. 

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào kiến thức sgk Lịch sử 12 trang 80 để phân tích đưa ra nhận xét cụ thể

Trả lời câu 3 trang 82 sgk lịch sử lớp 12

- Về lực lượng: có những sĩ phu đã chuyển sang lập trường dân chủ tư sản tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, có những hoạt động đấu tranh của tư sản, tiểu tư sản, phong trào công nhân, nông dân.

- Về mục tiêu: có những phong trào theo khuynh hướng dân chủ tư sản, có những hoạt động theo khuynh hướng vô sản, tiêu biểu là những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

- Về hình thức đấu tranh: có cả tập hợp, công khai, hoạt động bí mật, bất hợp pháp.

- Về quy mô: rộng lớn, kể cả ở nước ngoài như: Pháp, Trung Quốc.

Sai lầm và chú ý: nhận xét hay so sánh, đánh một vẫn đề nên chia ra thành các tiêu chí cụ thể.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hãy nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1925 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu