Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 11.

Giải bài 2 trang 75 SGK Sinh học 11. Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và đa bào có tổ chức thấp (ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào?

Đề bài

Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và đa bào có tổ chức thấp (ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào?

Lời giải

- Động vật đơn bào trao đổi khí qua màng tế bào,  khí CO2 khuếch tán từ trong tế bào ra ngoài môi trường và khí O2 khuếch tán từ môi trường vào tế bào qua màng tế bào  (do sự chênh lệch về nồng độ khí giữa tế bào và môi trường)

      - Động vật đa bào bậc thấp trao đổi khí qua bề mặt cơ thể, khí CO2 khuếch tán từ trong cơ thể ra ngoài môi trường và khí O2 khuếch tán từ môi trường vào cơ thể là do sự chênh lệch về nồng độ khí giữa cơ thể và môi trường.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 75 SGK Sinh học 11. để xem ở dưới đây
Tải về
21/08/2018    14:54 PM
21/08/2018    14:54 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu