Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta sau 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới

Trả lời câu 2 trang 216 SGK lịch sử 12: Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta sau 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới.

Câu hỏi

Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta sau 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào hiểu biết của bản thân và tài liệu sách báo, internet để liên hệ thực tế.

Trả lời câu 2 trang 216 sgk lịch sử lớp 12

-  Kinh tế phát triển chưa vững chắc, năng suất, chất lượng thấp, giá cao, hiệu quả sức cạnh tranh thấp.

- Kinh tế Nhà nước chưa tương xứng với vai trò chủ đạo, kinh tế tập thế chưa mạnh.

-  Hoạt động khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Tỉ lệ thất nghiệp cao, đời sống nhân dân, nhất là nông dân, ở một số vùng còn thấp.

- Tình trạng tham nhũng vẫn còn tồn tại.

- Một vấn đề bức xúc về văn hóa – xã hội còn chậm được giải quyết.

- Đảng và nhân dân ta phải tiếp tục phấn đấu vươn tới đỉnh cao mới theo con đường Xã hội chủ nghĩa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta sau 15 năm (1986 - 2000) thực hiện đường lối đổi mới để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu